Hulladékgazdálkodási hatóságok

Hulladékgazdálkodási hatóságok

Hulladékgazdálkodási hatóságok hierarchiája

A közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságok jól elkülöníthető szintekre tagolódnak. A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalokat (országos és területi hulladékgazdálkodási hatóságok) és a miniszter által kijelölt szervezeti egységet (minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóságot) jelölte ki.

Minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság

A Kormány hulladékgazdálkodásért és hulladékgazdálkodás felügyeletéért felelős tagja Lantos Csaba energiaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter). A miniszter az általa kijelölt szervezeti egységek (főosztályok) útján látja el hatósági feladatait. A minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság országos illetékességgel jár el. A miniszter gyakorolja a szakmai irányítást (a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket) az országos hulladékgazdálkodási hatóság (Pest Vármegyei Kormányhivatal) és a területi hulladékgazdálkodási hatóságok (vármegyei kormányhivatalok) fölött. A hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az országos környezetvédelmi hatóság (Pest Vármegyei Kormányhivatal) és a területi környezetvédelmi hatóságok (vármegyei kormányhivatalok) felügyeleti szerve a miniszter, az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szerinti felügyeleti jogkört a miniszter gyakorolja.

A miniszter

a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,

b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,

c) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,

d) ellátja a körforgásos gazdaságra való áttéréshez kapcsolódó szakmapolitikai feladatokat,

e) ellátja a hulladékgazdálkodás ágazati, szakmapolitikai felügyeletét,

f) ellátja az elhagyott hulladék felszámolására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok koordinációját.

Országos hulladékgazdálkodási hatóság

Jogszabályban meghatározott esetben – országos illetékességgel – a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PVKH), mint országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el. Feladatai körében vezeti az újrahasználható csomagolószerek, a gyártók, és forgalmazók által létrehozott, megbízott közvetítő szervezetek nyilvántartását, valamint az egyes műanyagtermékekkel végzett tevékenységeket nyilvántartásba veszi. Amennyiben több területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességi területét is érinti a hulladékgazdálkodási tevékenység, a PVKH adja ki a hulladékgazdálkodási engedélyt. Nemzetközi tevékenységi körében ellátja az Európai Unió tagállamainak országhatárokon átnyúló hulladékszállítási tevékenységének felügyeletét. Elvégzi a tanúsítványok ellenőrzését, felügyeletét. Kezeli a hulladéklerakási járulék megfizetésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat és ellenőrzi a járulék megfizetését. Koordinálja az érintett hatóságok között az ellenőrzési tervek, illetve módszerek egyeztetését, összehangolását és az ellenőrzési tapasztalatok közös értékelését, valamint a közös ellenőrzési jelentések készítését és ezek eredményéről tájékoztatja a minisztert. Részt vesz az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program előkészítésében. Mindezek mellett koordinálja a hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés és vizsgáztatás szakmai felügyeletét, a képzés szervezését valamint a tartalmi követelmények kidolgozását.

Területi hulladékgazdálkodási hatóságok

A harmadik szintet a területi hulladékgazdálkodási hatóságok képviselik, amelyek illetékessége a székhelyük szerinti vármegyére terjed ki, azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Hulladékgazdálkodási hatósági ügy – főszabály szerint, tehát ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.

Minden vármegye hulladékgazdálkodási hatósága részt vesz a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, a hulladékgazdálkodási hatósági ügyek lefolytatásában (hulladékgazdálkodással kapcsolatos engedélyezési és felügyeleti eljárások, valamint az illegálisan elhagyott vagy elhelyezett hulladékok felszámolásának ügyében indított eljárások).

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a területi hulladékgazdálkodási hatóságok feladatai mellett országos illetékességgel ellátja az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet szerinti kiemelt létesítményekkel összefüggő hatósági feladatokat.

Az országos és a területi hulladékgazdálkodási hatóság ellátja a hulladékgazdálkodási hatósági, piacfelügyeleti, tanúsítási feladatokat, ellátja a hulladékgazdálkodási követelmények érvényesítésével összefüggő megfelelőségi és minőségbiztosítási feladatokat, ide nem értve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket.