A környezetvédelem szervezeti felépítése és működése AM

Mi a környezetvédelem?

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerint környezetvédelem minden olyan tevékenység és intézkedés összessége, amelynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása, azaz a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A környezetvédelem ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is, az életminőség környezeti feltételeinek javításával.

foldrajz_aszfalton.jpg

1. kép: Vigyázzunk a Földre!


Hol helyezkedik el a környezetvédelmi irányítás az államigazgatásban?

A hazai környezetvédelem elsőhelyi felelőse az Agrárminisztérium. Az Agrárminisztériumban zajlik a legtöbb környezetvédelmi és a természetvédelmi – állami feladatkörbe tartozó – tevékenység irányítása, koordinálása, amelyet azonban más tárcák (alapvetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Belügyminisztérium) feladatköre is kiegészít.

Az Agrárminisztérium környezetvédelemmel kapcsolatos feladatai

 • Biztosítja:

  • az egészséges környezethez való állampolgári jogok érvényesülését;

  • a környezetvédelmi államigazgatási feladatok ellátását: a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése megszüntetésének, helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítását;

  • a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő, megfigyelő, ellenőrző, értékelő és információs rendszer kiépítését, fenntartását és működtetését;

  • a környezetvédelmi követelmények érvényesítését az állam más irányú feladatainak ellátása során;

  • a környezetvédelmi termék- és technológiaminősítési feladatokat és a minősítő rendszerek működtetését.

 • Jogszabályok előkészítése az alábbi témákban:

  • integrált szennyezés-megelőzés;

  • környezetvédelem általános szabályai és gazdasági szabályozó eszközök;

  • az országhatárokon átterjedő káros környezeti hatások megelőzése;

  • kármentesítés;

  • levegő védelme;

  • zaj és rezgés káros hatásai elleni védelem;

  • környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek;

  • környezetvédelmi technológiák alkalmazása;

  • környezetvédelmi minősítő és tanúsító rendszerek;

  • természeti értékek és természeti területek védelme;

  • tájvédelem;

  • Natura 2000 területek;

  • vadon élő szervezetek és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközök esetében.

 • A nemzetközi és európai uniós környezetvédelmi ügyek tekintetében képviseli a magyar érdekeket, együttműködik a releváns szervezetekkel, valamint végrehajtatja a nemzetközi és uniós együttműködésekből, egyezményekből és jogszabályokból fakadó kötelezettségeinket;

 • Elemzést és/vagy értékelést készít az alábbi témákban: 

  • a környezet és természet állapotáról;

  • a természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatairól;

  • a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatairól;

  • a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztéséről, azok alkalmazásáról;

  • a környezet- és természetkímélő technológiák bevezetéséről az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatásáról;

továbbá:

 • javaslatot tesz a környezetvédelmi gazdasági szabályozó eszközök továbbfejlesztésére, a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti követelményekkel való összehangolására;

 • javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására (pl. a természeti erőforrásokkal való ésszerű, takarékos, és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodásra), és értékeli azok megvalósulását.

 • Segíti, támogatja a környezeti nevelést és a környezettudatosság fejlesztését szolgáló programokat, összehangolja a környezet állapotának és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő, megfigyelő, ellenőrző, értékelő és információs rendszert.

 • Előkészít és koordinál kármentesítési és szennyezés-megelőzési projekteket a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése, károsodásának megelőzése, a károsodott környezet javítása és helyreállítása érdekében.

 • Irányítja a háttérintézményeket, mint például:

  • Nemzeti Park Igazgatóságok;

  • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal;

  • Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft;

  • Országos Meteorológiai Szolgálat.

faultetes.jpg

2. kép: Gyermekek faültetés közben

Az Agrárminisztérium által irányított háttérintézmények listáját a Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának – a 10/2019. (XII. 30.) AM utasítás az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról – 4. függeléke tartalmazza.

A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat az elmúlt időszakban az alábbi minisztériumok látták el:

1987 – 1990. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium

1990 – 1994. Környezetvédelmi Minisztérium

1994 – 1998. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1998 – 2002. Környezetvédelmi Minisztérium

2002 – 2010. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2010 – 2014. Vidékfejlesztési Minisztérium, a klímapolitika vonatkozásában Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2011-től a vízgazdálkodás a Belügyminisztériumban)

2014 – 2018. Földművelésügyi Minisztérium, a klímapolitika és a hulladékgazdálkodás egyes részterületein a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, továbbá a vízvédelem és vízgazdálkodás terén a Belügyminisztérium

2018 – Agrárminisztérium (környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok – bővebben ld. „Környezetvédelem szervezete” és „Környezetvédelem feladatai” c. fejezetben), Belügyminisztérium (vízvédelem), Innovációs és Technológiai Minisztérium (hulladékgazdálkodás, klímapolitika)

A környezet védelmének fő szakterületeiről, az azokért felelős minisztériumokról és elérhetőségeikről a Magyarország környezeti állapota c. fejezetben olvashat bővebben.

am_logo.jpg

1. ábra: Az Agrármisztérium logója


Pest Megyei Kormányhivatal, mint – kormányrendeletben hatáskörébe utalt ügyekben eljáró – országos illetékességű környezetvédelmi hatóság

Területi környezetvédelmi hatóságok

Járási környezetvédelmi hatóságok

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatköre

A jegyzők környezetvédelmi hatásköre

A környezetvédelemért felelős állami vezetők

Környezetvédelmi háttérintézmények

Környezetvédelmi szakhatóságok

Egyéb hazai környezetvédelmi intézmények

Regionális laboratóriumok

Európai környezetvédelmi intézmények